گروه بازرگانی رستخیز

یاد آوری بخشنامه مالیاتی

اظهارنظر مورخ ١٠ / ١٠ / ١۴٠١ مجوز( پروانه بهره برداری ) صادره از طرف سازمان منطقه ویژه توسط دفتر فنی و مديريت ریسک مالیاتی به منظور برخورداری از نرخ صفر ماده ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم  و یا سایر مشوق های مالیاتی از جمله کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی طبق قوانین بودجه ، مجوز( پروانه بهره برداری ) صادره از طرف سازمان منطقه ویژه ، جایگزین پروانه بهره برداری صادره توسط وزارت صمت می باشد .

بازدیدها: 1

مطلب پیشنهادی:  بخشنامه تامین ارز مورد نیاز واردات دارو

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2298

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2302

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2308

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2312

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2316

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2320

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2325

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2329

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2334

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2298

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2302

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2308

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2312

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2316

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2320

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2325

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2329

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/qwbdjtcu/public_html/wp-admin/includes/template.php on line 2334
سبد خرید